tìm từ bất kỳ, như là fap:
 
1.
Aggressive sexual intercourse with intent to damage internal organs
Wow! She's hot! I'd rack guts!
viết bởi DP7 28 Tháng hai, 2012