tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A generic, positive or agreeable term that can be used as a noun or adjective.
"Yo, that tofu was radical badways!"

"-Shall we meet at 7.30 tonight?
-Radical badways."
viết bởi MadDawgMason 22 Tháng mười một, 2013