tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
the moment when you are listening to a song on the radio, change stations, and hear the exact same song playing.
didn't we just hear that song playing?" "yeah man, total radio déjà vu!
viết bởi barness910 03 Tháng tám, 2011