tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
Asian. Not African-American
Kayla: yo Kim. Did you see Raesean at art class today?
Kim: hell yeah! He be rockin those crocs.
Kayla: Dude. He got that Asian swag.
Kim: hella, he be lookin like a crocadilah!
viết bởi Kimmyjim 28 Tháng mười, 2013