tìm từ bất kỳ, như là sparkle pony:
 
1.
Rajhe is another word for a 'flaming homosexual'
Get away from me, you Rajhe!
viết bởi Raigne Bang 20 Tháng tư, 2008