tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Genitalia, offensive in appearance or texture.
I wouldn't do her, man, she's got a randge down there.
viết bởi Raiyuu 28 Tháng sáu, 2005