tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
To arouse sexually; to make randy.

Other tense-forms:
randifying
randified
randification
Photos of naked women tend to randify men.
viết bởi LM 09 Tháng sáu, 2004