tìm từ bất kỳ, như là cunt:

random guy in the background chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?