tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

random kid in back chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?