tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Those calves that a hiker has, like it looks like they shoved golf balls in their calves.
Boy, that hiker has huge rat calves.
viết bởi Random Hiker 18 Tháng ba, 2014