tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
adj. Wretched
n. Wretched thing
Chelly is a rat chew.
Chelly has rat chew ankles.
viết bởi truth teller 01 Tháng một, 2004