Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là fapping:

rat-bub chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?