tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Sitting in an enclosed space, smoking tobacco.
Like hotboxing, but with tobacco.
- Steve & Dave are ratboxing their car!
- Wahey, emphysema's great!
viết bởi Mr Tumnus 13 Tháng tám, 2013