tìm từ bất kỳ, như là cunt:

ratchet ass bitch chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?