tìm từ bất kỳ, như là swag:

ratchet plank rachael skank chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?