tìm từ bất kỳ, như là kappa:
 
1.
Being more ratchet than someone else
Jailene is Ratcheter than Alex
viết bởi swagmastertetaz 02 Tháng hai, 2014