tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:

ratemyfraternity.com chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?