tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

rating out of 10 chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?