tìm từ bất kỳ, như là trill:

raw ass disease chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?