tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Another Term for "Roflol"
"OMG! When they fell I started to rawphalawl!"
viết bởi R0zu 28 Tháng tư, 2010