tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

razor bumps(female) chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?