tìm từ bất kỳ, như là half chub:

re-requesting chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?