tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

reaction formation disorder chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?