tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
1. an affirmative response
2. a noise made out of habbit
"Hey John can you pass me that?"
"Reah"

"....Reah"
viết bởi Squishmanchu 25 Tháng hai, 2006
 
2.
Meaning excitment or agreament.
Bob: I got an A on my test today!

Joe: REAH! Thats awsome!
viết bởi unknown 03 Tháng mười một, 2004
 
3.
hot liquid diarreah spraying out of a blown open anus
man i gotta spray reah
viết bởi x 26 Tháng tám, 2003