tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Anal sex
No rear injections for me, I'm exit only!
viết bởi Anon_69 02 Tháng một, 2011