tìm từ bất kỳ, như là cunt:

reck an ointer chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?