tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
when a guy eats a girl out on her period
did you get your red wings award tonight steven?
viết bởi Jasmin Pain 25 Tháng tư, 2010