tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
awesome, cool, hip, bodacious, often referring to the hit artist "REDIO"
Dude that song was redacious!
viết bởi jcizz 25 Tháng tư, 2011