tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
African American slang for Jesus.
A word you scream when shit goes terribly wrong.
Reekris motherfuckin bootleg firework SHIT
viết bởi lawd reekris 25 Tháng bảy, 2011