tìm từ bất kỳ, như là pussy:

refusal chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?