tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
special name meaning angel. opposite of evil(sonia)
isn't he/she a rejin.
viết bởi Nijer 29 Tháng năm, 2007