Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:

related words: aww; shucks chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?