tìm từ bất kỳ, như là usuratonkachi:

related words: douche bag chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?