tìm từ bất kỳ, như là smh:

related words: millenium chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?