tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

related: guaranteed chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?