tìm từ bất kỳ, như là hipster:

relax; antonyms: snuggling chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?