tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

remove your gluteus maximus out of my way chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?