tìm từ bất kỳ, như là wcw:

resistance level chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?