tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
To Give shit back 2x worse then what they did to you.
my mom took away my TV, you know what, im going to retaliate!
viết bởi Eddyyyb 16 Tháng tám, 2007