tìm từ bất kỳ, như là twoosh:

retarded asstacular numbskull chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?