tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

retire with the millions you made selling hate-filled books chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?