tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
That which stores things that can be retrieved.
Grab me a Brew out of the retrieveable!
viết bởi SuppressingLIsa 02 Tháng tư, 2009