tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Name only given to people of legendary status. Very intelligent person, often a nick name.
"That was something only a Retrink could do"
viết bởi Quinn Udy 14 Tháng chín, 2013