tìm từ bất kỳ, như là wcw:

revenge of the nice guy chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?