tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Unable to dance.
"Hey, wanna dance?"
"No, I'm rhythmically dyslexic."
viết bởi pseudonym87 19 Tháng mười một, 2008

Words related to rhythmically dyslexic

can't dance dyslexic rhythm rhythmically