tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:

rich [filthy-rich] chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?