tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

rich man's hill chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?