Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
trouser wank
to be wanked off inside your kecks or trackys
To have a wank or be wanked off inside your trousers or jog pants
''Give us a rick micky rub girl''
viết bởi Kopites96 20 Tháng mười, 2013
1 0