tìm từ bất kỳ, như là spook:

right choice chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?