tìm từ bất kỳ, như là plopping:

right man for the job chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?